پاکت نامه

پاکت نامه ملخی

در حال حاضر نیاز به چاپ کارت های مختلف در انواع کسب و کارها وجود دارد. بهش زیادی از تبلیغات و معرفی موارد مختلف از طریق پاکت‌ها انجام می‌شوند. پاکت نامه ملخی یکی از آن مواردی است که امروزه کاربردهای متفاوتی در زمینه معرفی موارد مختلف، تبلیغات، دعوت و… کاربرد دارد. در این مطلب از […]